NAST

NAST

ตลับลูกปืนแบบแยกชิ้นได้ที่รวมเอาแหวนวงนอกแบบหนา แหวนวงใน และลูกกลิ้งเข็มที่มาพร้อมกับรังลูกปืนที่มีความเที่ยงตรง เนื่องจากโครงสร้างไม่ซับซ้อน จึงทำให้ตลับลูกปืนมีความเที่ยงตรงสูงแต่ราคาไมแพง

02-613-9166

@inb-thk

Fill in The Form

RELATED PRODUCT