BNK

BNK

สำหรับรุ่นนี้ เพลาสกรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกของเพลาสกรู 4 ถึง 25 มม. และเกลียวขนาด 1 ถึง 20 มม. จะมีให้ใช้งานเป็นแบบมาตรฐาน

02-613-9166

@inb-thk

Fill in The Form

RELATED PRODUCT