อุปกรณ์เซฟตี้

อุปกรณ์ Safety ที่ต้องมีในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัย

Table of Contents

โรงงานอุตสาหกรรมเป็นสถานที่หนึ่งที่เสี่ยงกับอันตรายและอุบัติเหตุจากการทำงาน จึงจำเป็นต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเรื่องการเตรียมพร้อมอุปกรณ์ safety โรงงานที่ดีไม่ควรละเลยที่จะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เพื่อป้องกันความผิดพลาด และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานได้เสมอ บทความนี้จึงอยากพาทุกคนไปพูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษามาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงอุปกรณ์เซฟตี้ในโรงงาน ที่ทุกโรงงานควรมี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิตของพนักงาน รวมถึงเครื่องมือและทรัพย์สินของบริษัท พร้อมแล้วตามไปดูกันเลย

ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมคือ

ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม หมายถึงสภาพการทำงานที่ปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติการภายในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การเกิดอุปกรณ์ขัดข้อง ไฟฟ้าลัดวงจร ความผิดพลาดของมนุษย์ ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตของพนักงาน หรือทรัพย์สินและเครื่องมือต่างๆ ของโรงงานได้ โรงงานที่มีมาตรฐานไม่ควรละเลยความสำคัญของระบบความปลอดภัย และอุปกรณ์เซฟตี้ในโรงงาน เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ

ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ได้มีการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมไว้ ดังนี้: 

 • นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานที่ทำงานและลูกจ้าง ให้มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และลูกจ้างก็ต้องให้ความร่วมมือกับนายจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยเช่นเดียวกัน
 • นายจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับลูกจ้าง ในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติ
 • นายจ้างต้องมีการจัดทำเอกสารหรือรายงาน เกี่ยวกับความปลอดภัย ซึ่งได้รับการประเมินและอนุญาตจากบุคคล หรือ นิติบุคคลตามกฏกระทรวง
 • นายจ้างต้องมีการจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ บุคคลากร หรือคณะบุคคล ในการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานซึ่งเป็นไปตามกฏที่กระทรวงกำหนด
 • ในกรณีที่ต้องมีการทำงานในสภาพการทำงานที่เสี่ยงภัยต่อสุขภาพ ชีวิต จิตใจ และสุขอนามัยของลูกจ้าง นายจ้างต้องมีการแจ้งเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อลูกจ้างก่อนเสมอ และต้องมีการแจกคู่มือความปลอดภัยให้ลูกจ้างก่อนการเริ่มงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน
 • นายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมพนักงานและลูกจ้างทุกคน เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย
 • หากมีการเปลี่ยนเครื่องมือ ย้ายงาน หรือเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้าง นายจ้างต้องมีหน้าที่ฝึกอบรมลูกจ้างก่อนการเริ่มงานเสมอ
 • นายจ้างต้องทำการติดป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตราย และป้ายสิทธิความปลอดภัยของพนักงานให้เห็นได้อย่างชัดเจน
 • ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความสนับสนุนและร่วมมือกับนายจ้างในการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สอดคล้องกับกฏหมายความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมของกระทรวง
 • กรณีที่ลูกจ้าง พบข้อบกพร่องในการทำงานของอุปกรณ์ หรือพบเจอการชำรุดของเครื่องจักร ให้ทำการแจ้งต่อผู้ที่รับผิดชอบให้รับทราบทันที
 • นายจ้างต้องทำการจัดการและดูแลให้ลูกจ้างและพนักงานสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ในโรงงาน โดยนายจ้างสามารถสั่งให้ลูกจ้างหยุดดำเนินงานจนกว่าจะสวมใส่อุปกรณ์ได้
 • ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกัน หรือ อุปกรณ์ safety ที่โรงงานกำหนด

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

อุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับการทำงานทุกรูปแบบ แต่ในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ความผิดพลาดอาจหมายถึงการสูญเสียที่เป็นภัยถึงชีวิต ดังนั้น จึงควรรับรู้เกี่ยวกับสาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อย เพื่อที่จะสามารถนำไปปฏิบัติตัวในการทำงานได้อย่างถูกต้อง และไม่เป็นอันตราย โดยอุบัติเหตุในโรงงานมักเกิดขึ้นจากสาเหตุ ดังนี้:

 • สภาพการทำงานที่เป็นอันตราย: อาจเกิดจากการละเลยของนายจ้างที่ไม่ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือการทำงานที่หละหลวมของลูกจ้าง เช่น การวางสายไฟที่เสี่ยงต่อการสะดุดล้ม เป็นต้น
 • ความประมาทเลินเล่อในการทำงาน: การที่ลูกจ้างฝ่าฝืนกฏความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือความประมาทเลินเล่อ จนเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุอันคาดไม่ถึงและก่อให้เกิดการสูญเสีย
 • การใช้เครื่องมืออย่างไม่ถูกต้อง: การใช้เครื่องมืออย่างผิดวิธี นอกจากจะทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์เกิดชำรุด หรือเสียหายแล้ว ยังสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการใช้อุปกรณ์ได้อีกด้วย
 • การไม่สวมใส่ อุปกรณ์เซฟตี้ในโรงงาน: บ่อยครั้งที่ อุปกรณ์ safety ในโรงงานถูกละเลย เพราะความชะล่าใจ หรือความประมาท จนทำให้เกิดเหตุที่คาดไม่ถึง
 • การแต่งกายที่ไม่เหมาะสม: นอกจากเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแล้ว ยังรวมไปถึงผมและเครื่องประดับที่สวมใส่ด้วย เพราะอาจเข้าไปติดในสายพาน หรือฟันเฟืองของเครื่องจักรจนทำให้เกิดอันตราย
 • การทำงานในขณะที่สภาพร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อม: ไม่ว่าจะเกิดจากปัญหาของการพักผ่อนไม่เพียงพอ ทำงานโดยอยู่ในสภาพมึนเมาจากการใช้สุราหรือสารเสพติด หรือจากภาวะจิตใจ เช่นภาวะซึมเศร้า แพนิก วิตกกังวล ล้วนสามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานขึ้นได้
 • การเร่งรีบ เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงาน: อาจเป็นเพราะการถูกกดดันจากหัวหน้า หรือการต้องทำให้ได้ตามคำสั่งของโรงงาน จนทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุนั้นมีหลากหลาย และอุบัติเหตุเกิดได้ตลอดเวลา ดังนั้นโรงงานจึงควรมีการป้องกันโดยการออกมาตรการความปลอดภัย และมีการป้องกันอุบัติเหตุภายในโรงงานอย่างรัดกุม โดยอย่างหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือการมีอุปกรณ์ safety โรงงานที่ดีให้กับพนักงาน

อุปกรณ์ Safety ที่ขาดไม่ได้ในโรงงานอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ Safety ที่ขาดไม่ได้ในโรงงานอุตสาหกรรม

นอกจากการกำหนดหลักการและข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว อุปกรณ์เซฟตี้ในโรงงานก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยอุปกรณ์เซฟตี้ชิ้นสำคัญที่ควรมีให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ได้แก่:

อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันหัว

อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันหัว

ศีรษะเป็นอวัยวะที่สำคัญของมนุษย์จึงเป็นส่วนที่ต้องได้รับการป้องกันมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะระหว่างการทำงานในบริเวณอุตสาหกรรม ซึ่งอาจมีของตกหล่นจากที่สูงลงมาโดนศีรษะ หรือการหกล้มหัวฟาด เป็นต้น หากไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันแล้ว ก็อาจเกิดการกระทบกระแทกอย่างรุนแรงจนทำให้เกิดอาการบาดเจ็บถึงสมองได้ ดังนั้นจึงถือเป็นอุปกรณ์ safety ในโรงงาน ที่ขาดไปไม่ได้เลยทีเดียว

หมวกนิรภัย คืออุปกรณ์ที่ต้องมีเพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม มักผลิตจากพลาสติกแข็ง โลหะ หรือไฟเบอร์กลาส และใช้เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการโดนของแข็งพลัดตกมาโดนศีรษะ นิยมใช้ในอุตสาหกรรม ก่อสร้าง โรงงาน หรือแม้กระทั่งโรงงานไฟฟ้าแรงสูง

อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันดวงตา

อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันดวงตา

ดวงตาถือเป็นอวัยวะที่บอบบาง และมีความสำคัญในการใช้ชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก โดยการทำงานในโรงงาน อาจต้องเสี่ยงกับฝุ่นละออง แสงจ้า หรือไอระเหยจากสารเคมี ซึ่งล้วนเป็นอันตรายต่อดวงตา การสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ในโรงงานเพื่อป้องกันดวงตา จึงเป็นสิ่งสำคัญ

แว่นตานิรภัย

แว่นที่ถูกออกแบบมาให้สามารถป้องกัน ฝุ่นละออง เศษวัสดุ หรือสารเคมี กระเด็นเข้าตาในขณะทำงาน ไม่ว่าจะเป็น โรงไม้ โรงงานเครื่องประดับ หรือโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ มักทำจากพลาสติกแข็งใส และควรเลือกแบรนด์แว่นตานิรภัยที่ได้รับมาตรฐานจาก ANSI (The American National Standards Institute) หรือ CE (Conformite Europeene)

แว่นตางานเชื่อม

แว่นตาที่ถูกออกแบบมาสำหรับงานเหล็กโดยเฉพาะ โดยช่วยตัดแสงที่เกิดจากการเชื่อมเหล็ก ให้ความสว่างอยู่ในระดับที่ไม่เป็นภัยต่อสายตาและป้องกันดวงตาจากควันหรือสารโลหะหนัก ที่เกิดจากการเชื่อมเหล็กได้อีกด้วย

อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันหู

อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันหู

การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น อาจต้องอยู่ใกล้กับเครื่องจักรที่มีการทำงานเสียงดัง หรือใช้อุปกรณ์ที่ส่งเสียงดังเกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นอันตรายต่อแก้วหูได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงควรสวมใส่อุปกรณ์ safety ที่โรงงานเตรียมไว้ เพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษทางเสียงในระหว่างการทำงาน

ที่อุดหู

ใช้เพื่อป้องกันหูจากเสียงดังที่เกิดในระหว่างการทำงาน มีหลากหลายวัสดุให้เลือก ทั้งแบบโฟมและแบบซิลีโคน สามารถใช้ลดเสียงของงานที่ความดังไม่เกิน 100 เดซิเบล ข้อดีคือมีราคาถูก และสามารถพกพาไปได้ง่าย

ที่ครอบหู

เหมาะกับการใช้ในพื้นที่ที่มีเสียงดังรบกวนตลอดเวลา เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือการใช้เครื่องจักรในเขตก่อสร้าง ตัวที่ครอบหูมักทำมาจากวัสดุโฟมหุ้มพลาสติก หรือยาง ซึ่งช่วยในการซับเสียง โดยสามารถลดความดังของเสียงลงได้มากถึง 30-40 เดซิเบลเลยทีเดียว

อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันใบหน้า

อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันใบหน้า

ระหว่างการทำงานควรป้องกันใบหน้าและทางเดินหายใจด้วยอุปกรณ์ safety โรงงานผลิตสินค้าบางชนิดอาจมีการใช้สารเคมีที่มีไอระเหย ควัน หรือกลิ่นรุนแรง ที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายหากสูดดมเข้าไปได้ จึงไม่ควรละเลยที่จะสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน  

หน้ากากอนามัย

หรือที่หลายๆ คนเรียกว่าหน้ากาก N95 มีความสามารถในการกรองฝุ่นหรืออนุภาคขนาดเล็กที่ปนเปื้อนมาในอากาศ สามารถช่วยป้องกันทางเดินหายใจจากอันตรายของ ฝุ่น ควัน และมลพิษ ได้เป็นอย่างดี เหมาะที่จะใช้กับการป้องกันจากฝุ่นหรือฝอยละอองน้ำลาย แต่ไม่สามารถป้องกันจากสารระเหย หรือไอของสารเคมีได้

หน้ากากนิรภัย

อุปกรณ์เซฟตี้ เกรดโรงงาน ที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ ไอระเหยของสารเคมีที่ปะปนมาในอากาศในขณะทำงาน เหมาะสำหรับโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี สารระเหย หรือสารอันตรายอื่นๆ โดยตรง

หน้ากากเชื่อม

มีทั้งแบบสวมหัวและแบบมือถือ มักทำจากพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) ถูกออกแบบมาสำหรับงานเหล็กโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นงานตัดหรืองานเชื่อม เพราะสามารถป้องกันใบหน้าจาก สะเก็ดไฟ แสงจ้า รังสี และความร้อนที่เกิดจากการทำงานเหล็กได้เป็นอย่างดี

อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันมือ

อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันมือ

ระหว่างการทำงานในโรงงาน ต้องมีการใช้มือหยิบจับสิ่งของต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญ เพราะในโรงงานนั้น เต็มไปด้วยวัตถุที่มีความเสี่ยงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พื้นผิวที่มีความร้อน สารเคมีอันตราย หรือของมีคม การใส่อุปกรณ์เซฟตี้ที่เหมาะสมเช่น ถุงมือนิรภัย จะช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับมือของเราได้

ถุงมือนิรภัยนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

 

 • ถุงมือป้องกันสิ่งสกปรกและของมีคม ทำจากผ้า ใช้ในการหยิบจับของทั่วไปและป้องกันมือจากสิ่งสกปรก สามารถป้องกันมือจากของมีคมได้ในระดับเริ่มต้น นิยมใช้ในงานเกษตรและงานก่อสร้าง
 • ถุงมือป้องกันความร้อน ถุงมือที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนได้เป็นอย่างดี เหมาะกับงานในอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก งานหลอม งานเป่าแก้ว เป็นต้น
 • ถุงมือป้องกันสารเคมี ถุงมือที่ผลิตจากไวนิล หรือยางนีโอพรีน สามารถใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมยาและอาหาร
 • ถุงมือป้องกันไฟฟ้า มักผลิตจากยางเพราะเป็นฉนวนกันไฟฟ้าโดยธรรมชาติ ทั้งนี้ คุณสมบัติการต้านไฟฟ้าของถุงมือนั้นมีหลายเกรด ควรเลือกตามความเหมาะสมของการใช้งาน นิยมใช้ในอุตสาหกรรมหรือสาขาอาชีพที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า
อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันเท้า

อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันเท้า

อุปกรณ์ป้องกันเท้า ถือเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ในโรงงานที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะสามารถช่วยลดแรงกระแทก และป้องกันจากการเหยียบโดนพื้นผิวที่อันตราย สารเคมีที่รั่วไหล หรือของมีคม ในขณะที่ทำงานภายในโรงงาน

รองเท้านิรภัยนั้น ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ โดยถูกแบ่งออกเป็นประเภท ดังนี้:

 • รองเท้านิรภัยแบบหุ้มข้อ รองเท้านิรภัยขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป ปกป้องเท้าของผู้สวมใส่ในขณะทำงานจากการโดนวัตถุหลบทับ และของมีคมบาด  
 • รองเท้านิรภัยแบบหุ้มแข้ง รองเท้า safety ที่ใช้ในโรงงาน ถลุงเหล็ก โรงเชื่อม หรือโรงหลอมโลหะ มีลักษณะคล้ายกับรองเท้าบูท เพื่อปกป้องขาและเท้าของผู้สวมใส่จากความร้อนและเศษโลหะเหลวที่อาจกระเด็นใส่ในระหว่างการทำงาน
 • รองเท้านิรภัยป้องกันสารเคมี รองเท้าที่มักผลิตจาก ไวนิล ยางนีโอพรีน หรือยางทุกชนิดที่สามารถทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี
 • รองเท้านิรภัยแบบหัวโลหะ ปกป้องเท้าของผู้สวมใส่ในขณะทำงานจากการโดนวัตถุหลบทับ พื้นหนา ปกป้องฝ่าเท้าจากของมีคม หัวรองเท้าสามารถช่วยซับแรงกระแทกได้ดี เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป และอุตสาหกรรมก่อสร้าง
 • รองเท้าเซฟตี้ ป้องกันไฟฟ้า รองเท้าเซฟตี้ที่วัสดุพื้นทำจากหนังแท้หรือยางเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟช๊อตหรือไฟดูด หากพื้นรองเท้าเกิดการชำรุด ไม่ควรทำการซ่อมด้วยหมุดยึดหรือลวดโลหะเอง เพราะอาจจะกลายเป็นตัวนำไฟฟ้าได้
 • รองเท้านิรภัยแบบพื้นไม้ รองเท้านิรภัยแบบพิเศษที่พื้นทำจากไม้ ใช้สำหรับการทำงานในโรงงานเบียร์ เป็นต้น
อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันตัว

อุปกรณ์เซฟตี้ป้องกันตัว

เป็นอุปกรณ์เซฟตี้ในโรงงานที่ขาดไปไม่ได้ เพราะช่วยป้องกันร่างกายของผู้ปฏิบัติงานจากสารเคมี ความร้อน ตะกั่ว สะเก็ดไฟ หรืองช่วยพยุงหลังไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บได้อีกด้วย

เสื้อนิรภัย

หน้าที่หลักของเสื้อนิรภัย คือการป้องกันร่างกายของผู้สวมใส่จากสิ่งอันตรายต่างๆ ในระหว่างการทำงาน โดยเสื้อนิรภัยนั้น มีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน เช่นเสื้อนิรภัยโพลีเมอร์ซึ่งใช้ในงานอุตสาหกรรมเคมี เสื้อนิรภัยฉาบผิวตะกั่วที่ใช้ในการป้องกันร่างกายจากรังสี หรือ เสื้อนิรภัยเคลือบสารกันไฟที่ใช้สำหรับป้องกันการติดไฟ เป็นต้น

เข็มขัดนิรภัย

อุปกรณ์ที่จะขาดไปไม่ได้ สำหรับผู้ที่ต้องทำงานในที่สูง ที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตก หรือต้องอาศัยการโรยตัวในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น งานก่อสร้าง งานเช็ดกระจก หรืองานไฟฟ้า เป็นต้น

เข็มขัดพยุงหลัง

อุปกรณ์เซฟตี้ในโรงงานที่ช่วยลดความเสี่ยงของอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับหลัง ซึ่งอาจเกิดจากการยกของหนัก หรือการยกของผิดท่า ในระยะยาวอาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บเรื้อรัง หรือเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทได้ เหมาะกับผู้ที่ต้องยกและขนย้ายของหนักๆ ตลอดทั้งวัน หรือการใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป

สรุป

โรงงานอุตสาหกรรมเป็นสถานที่ทำงานที่เสี่ยงอันตราย จึงต้องมีความเข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โรงงานควรมีการกำหนดกฏระเบียบด้านความปลอดภัยให้ชัดเจน และมีการเตรียมอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆ ในโรงงานให้พร้อมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นแว่น ตาถุงมือ ชุดนิรภัย หรือรองเท้าป้องกันภัยก็ตาม แต่ทั้งนี้นอกจากการมีมาตรการที่เข้มงวดและอุปกรณ์เซฟตี้ที่พร้อมแล้ว ผู้ปฏิบัติงานก็ควรทำตามกฎระเบียบที่ถูกวางไว้อย่างเคร่งครัด สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมก่อนการทำงานทุกครั้ง และมีสติในระหว่างการใช้เครื่องจักรในขณะที่ทำงาน เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ และทำให้คุณสามารถทำงานในโรงงานได้อย่างปลอดภัย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Recent Posts

รางสไลด์
รางสไลด์คืออะไร สำคัญแค่ไหนในอุตสาหกรรมโรงงาน

รางสไลด์เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในการออกแบบเครื่องจักรในอุตสาหกรรม เพราะนำมาประยุกต์ใช้ได้กับเครื่องจักรและเครื่องมือหลายแบบ

Read More »
อุปกรณ์เซฟตี้
อุปกรณ์ Safety ที่ต้องมีในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัย

ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่ทำงานในนี้ จึงควรมีอุปกรณ์ Safety ไว้ เพื่อไม่ให้เสี่ยงกับอันตรายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อื่นๆ

Read More »
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัยในโรงงาน
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัยในโรงงานที่ไม่ควรมองข้าม

เครื่องหมายและสัญญาลักษณ์ต่างๆ ในโรงงานหรือเขตก่อสร้างเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิตเราโดยตรง แต่ละประเภทจะแตกต่างกันออกไป

Read More »
เครื่องหมาย มอก.
เครื่องหมาย มอก. คืออะไร ใช้กับสินค้าอะไรบ้าง?

มอก. ย่อมาจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งแปลว่า ข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ช่วยในการตัดสินใจในการเลือกสินค้า

Read More »
ตลับลูกปืน
ตลับลูกปืนคืออะไร มีกี่ประเภท? ไว้ใช้ในงานไหนบ้าง

เครื่องจักรทุกเครื่องย่อมมีชิ้นส่วนหลายชิ้น ตลับลูกปืนก็เป็นชิ้นส่วนหนึ่งที่สำคัญมาก เป็นตัวที่ลดแรงเสียดทานให้ตัวเครื่องกับเพลา ให้ลื่นไหลได้อย่างดี

Read More »
หลักการซ่อมและบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
หลักการซ่อมและบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน

โรงงานต่างๆ นอกจากส่วนงานผลิตที่สำคัญ ยังมีงานซ่อมบำรุงที่สำคัญเช่นกัน เพื่อให้เครื่องจักรไม่มีปัญหา จะได้ไม่กระทบกับการทำงานฝ่ายต่างๆ

Read More »